RODO/Prywatność

Klauzula informacyjna dotycząca przetwarzania danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), dalej RODO, informuję, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych oraz danych osobowych dziecka, którego jest Pani/Pan opiekunem prawnym jest Gminny Żłobek „Kubuś i Przyjaciele” z siedzibą przy ul. 1 Maja 16A, reprezentowany przez Dyrektora Żłobka, zwany dalej Administratorem.
2. Administrator wyznaczył inspektora ochrony danych, z którym można nawiązać kontakt: pod adresem poczty elektronicznej: zlobek@rzasnia.pl.
3. W celu zapewnienia integralności (aktualności, weryfikacji, poprawności i kompletności danych) Pani/Pana dane mogą być pozyskiwane również z publicznych rejestrów i ewidencji.
4. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą na podstawie:
a) art. 6 ust. 1 pkt. b RODO w zakresie niezbędnym do realizacji umowy lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy (złożenie wniosku w procesie rekrutacji) w celu świadczenia opieki żłobkowej,
b) art. 6 ust. 1 pkt. C RODO w zakresie niezbędnym do realizacji obowiązków administratora wynikających z przepisów prawa w związku z:
- art. 3a ustawy z dnia 4 lutego 2011r. o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 (T.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 75 z późń. zm.) w związku z rekrutacją oraz w zakresie i w celu zapewnienia dziecku prawidłowej opieki,
- art. 9a ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (T.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późń. Zm.) w celu przetwarzania danych osobowych w systemie monitoringu oraz w celu zapewnienia porządku publicznego i bezpieczeństwa obywateli,
c) art. 6 ust. 1 pkt. A RODO w związku z wyrażoną przez opiekunów prawnych zgodą na przetwarzanie ich danych osobowych oraz dzieci w zakresie wizerunku, głosu, prac plastycznych, dzieci, relacji z wydarzeń Żłobka w celu publikacji na stronie www Żłobka oraz materiałach promocyjnych,
d) jeżeli zajdzie potrzeba Pani/Pana dane będą przetwarzane – w oparciu o prawnie uzasadniony interes administratora danych na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. f) RODO w szczególności w celach:
- rozpatrzenia skarg, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do komunikacji telefonicznej i elektronicznej, w tym z użyciem formularza kontaktowego,
- do zapewnienia bezpieczeństwa informatycznego, w szczególności poprzez zapewnienie integralności kopii zapasowych, użytkowania serwisu www, danych adresu elektronicznego tj. nr IP i rodzaju urządzenia końcowego z którego połączono się z serwerem.
5. Administrator będzie przetwarzał następujące kategorie danych:
a) dane zwykłe dzieci i opiekunów prawnych: dane identyfikacyjne i teleadresowe oraz pozostałe określone w ustawie o opiece nad dziećmi w wieku do lat 3 oraz niezbędne do wykonania umowy świadczenia opieki w Żłobku,
b) dane szczególne: dane o stanie zdrowia.
6. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym i umownym, nieprzekazanie danych uniemożliwi przeprowadzenie procesu rekrutacyjnego do Gminny Żłobek „Kubuś i Przyjaciele”.
7. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych i danych osobowych dziecka będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, instytucje z którymi Administrator zawarł umowę na realizację projektu w ramach przyznanego dofinansowania (jeśli dotyczy) oraz podmioty świadczące usługi na rzecz Administratora t.j. podmioty, które w imieniu Administratora przetwarzają dane osobowe na podstawie zawartej z Administratorem umowy powierzenia przetwarzania danych.
8. Pani/Pana dane osobowe i dane dzieci będą przetwarzane przez okres:
a) przez okres wykonania umowy, prowadzenia korespondencji w sprawach skarg i reklamacji oraz do przetwarzania ewentualnych roszczeń (zapewnienia ochrony prawnej) w zależności, który z tych okresów jest dłuższy,
b) wykonywania ustawowych praw i obowiązków administratora danych wymienionych w pkt. 4b) niniejszej klauzuli, w tym realizacji i rozliczenia udzielonego wsparcia finansowego lub innego wsparcia publicznego, w ramach podpisanej umowy o realizację danego projektu, a także w realizacji obowiązków statystycznych i archiwizacyjnych, do 3 miesięcy w ramach przetwarzania danych osobowych na potrzeby monitoringu wizyjnego (pkt. 4B klauzuli) z możliwością przedłużenia czasu trwania przetwarzania w przypadku zdarzeń (incydentów) bezpieczeństwa, niezbędny do skontaktowania się z Panią/Panem, niezbędny do przetwarzania na podstawie udzielonej zgody (pkt. 4c) klauzuli tj. przez okres pobytu dziecka w Gminny Żłobek „Kubuś i Przyjaciele” oraz przez dwa lata od zakończenia opieki nad dzieckiem (wygaśnięcia umowy) lub do odwołania zgody w zależności, który z w/w okresów będzie dłuższy.
9. Posiada Pani/Pan prawa:
a) dostępu do treści swoich danych w tym otrzymania kopii danych (art. 15 RODO),
b) sprostowania, aktualizacji i poprawiania (art. 16 RODO),
c) usunięcia po okresach wymienionych w pkt. 8 niniejszej klauzuli (art. 17 RODO),
d) ograniczenia przetwarzania (art. 18 RODO),
e) wniesienia sprzeciwu (art. 21 RODO),
f) wniesienia skargi do urzędu ds. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych w Warszawie, Urzędu Ochrony Danych Osobowych, 00-193 Warszawa, ul. Stawki 2 gdy, uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczące narusza przepisy RODO.
10. W oparciu o dane, które Pani/Pana dotyczą Administrator nie będzie podejmował decyzji w sposób zautomatyzowany, nie będą one także poddawane profilowaniu na zasadach określonych w art. 22 RODO.
11. Źródłem, z którego Administrator otrzymuje Pani/Pana dane osobowe do celów kontaktowych niezbędnych do realizacji umowy, w przypadkach, w których nie otrzymaliśmy ich od Pani/Pana, są strony umowy lub osoby przez nie upoważnione do ich przekazania w celu jej realizacji.
12. Jeżeli jest Pani/Pan drugim rodzicem/opiekunem prawnym/osobą upoważnioną do odbioru dziecka, danymi, które zbiera Administrator od stron umów są imię, nazwisko, nr PESEL lub nr dowodu tożsamości.
13. Gminny Żłobek „Kubuś i Przyjaciele” nie zamierza przekazywać Pani/Pana danych osobowych do krajów trzecich, chyba, że wynikać to będzie z obowiązków nałożonych na Administratora na mocy powszechnie obowiązujących przepisów prawa unijnego bądź krajowego. W przypadku takiego zamiaru zostanie Pani/Pan odrębnie poinformowana/y.

Opublikował: Damian Mikołajczyk
Publikacja dnia: 10.05.2022, 14:03
Dokument oglądany razy: 2 211
Podpisał: Damian Mikołajczyk
Dokument z dnia: 09.05.2022